website header

Ontstaan

over_h1

In de afgelopen veertig jaar heeft de duiksport in Nederland mede door allerlei technologische ontwikkelingen een grote vlucht genomen. Voor veel sportduikers is het sportduiken een middel om bepaalde activiteiten onder water uit te kunnen voeren. Veel duikers zijn geïnteresseerd in onderwater fotografie, biologie, speleologie en/of in archeologie. Mede op basis van deze ontwikkelingen en de toenemende belangstelling voor het culturele erfgoed onder water, werd op 1 februari 1985 de Stichting Maritiem Onderzoek Nederland, afgekort STIMON, opgericht.

Over Stimon

Stimon staat voor “Een goed georganiseerd netwerk van wrakduikers, met grote betrokkenheid bij de historie van het maritiem gebeuren en een wil tot delen van kennis en informatie, is van essentieel belang voor de informatie over en het behoud van ons maritiem erfgoed onderwater”

Stimon-duikers kunnen daar een goede bijdrage aan leveren, immers zij weten als geen ander welke wrakken er liggen en hoe de toestand van deze wrakken is.

Bestuur

Voorzitter

Ik ben Bjorn Sloos en voorzitter van de stichting STIMON. Ons maritieme erfgoed is van groot belang en hier wil ik mij dan ook voor inzetten in de breedste zin des woords. In de afgelopen jaren zijn we met diverse instanties bezig om onze hobby (het duiken op wrakken) te waarborgen. Daarnaast zijn we actief om de naam STIMON beter bekend te maken binnen duikend Nederland.

Secretaris

Ik ben Hans van der Weide en ben als secretaris verantwoordelijk voor de administratie en het archief van de Stimon.

Penningmeester

Ik ben Feiko Riemersma en ben als penningmeester verantwoordelijk voor de financiele beheer van de Stimon.

Doelstelling Stimon

Het inventariseren, lokaliseren en identificeren van objecten onder water waarvan verondersteld mag worden dat zij van belang zijn voor de wetenschap of uit cultuurhistorisch oogpunt.
Het behartigen van de belangen van de maritieme onderzoeker en veiligstellen van historisch en geschiedkundig belangrijke voorwerpen onder water, zoals aangetroffen door de onderzoeker, een en ander in samenwerking met alle belanghebbende instanties.
Het ter kennis brengen van onderzoeksresultaten aan de overheid en andere betrokken instanties.
Het bestuderen in samenwerking met of onder leiding van wetenschappelijke onderzoekers van gelokaliseerde en geïdentificeerde objecten.
In samenwerking met voornoemde instanties het veiligstellen van voorwerpen waarvan mag worden aangenomen dat zij anders door natuurlijke en menselijke krachten zullen worden vernietigd of verdwijnen.
Het bevorderen van de publieke aandacht voor het Nederlands cultureel erfdeel voor zover dit onder water voorkomt.
Daar waar mogelijk samen te werken met stichtingen, instellingen of verenigingen waarvan doelstellingen en activiteiten parallel lopen met de doelstellingen en activiteiten van STIMON dan wel daarvan in het verlengde liggen.